Connect with us

technokrata

Pannon GSM: új közlemény

Kütyük

Pannon GSM: új közlemény

A Pannon GSM tájékoztatja előfizetőit, hogy az Általános Szerződési Feltételek 4.2. pontjában foglalt rendelkezésekre tekintettel az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat 2005. szeptember 5-től az alábbiak szerint módosul.

Előfieztői jogviszony keletkezése ráutalómagatartással
A Pannon GSM a tárgyi szerződéskötési módot megszüntette. A korábban ilyen módon megkötött előfizetői szerződésekre, illetve az abból eredő jogokra és kötelezettségekre továbbra is alkalmazandóak az ÁSZF idevonatkozó rendelkezései.

A szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása
A szolgáltató az alábbi feltételekkel jogosult a szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozására.
Amennyiben:
a., akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszeru működését, így különösen, ha a mobil rádiótelefon hálózathoz megfelelőség tanúsítással nem rendelkező, vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott;
b., az előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a szolgáltatónak nem adott vagyoni biztosítékot;

Számhordozás
Az átadó szolgáltató a hordozást jóváhagyó nyilatkozat kiállítását követően keletkezett, valamint az azt követően az átadó szolgáltató tudomására jutott, vagy esedékessé vált és kiállított számla alapján az abban megjelölt határidőn belül meg nem fizetett tartozásait a szolgáltató részére engedményezi. A szolgáltató ezt az összeget ˝egyéb tétel˝ címen kiszámlázza az előfizető részére.

A 8.3.4 pontban foglaltakra tekintettel a szolgáltató kiállítja az előfizető részére atartozásairól szóló számlát, melyet az előfizető a helyszínen befizet. Amennyiben az előfizető a tartozásait befizette (vagy erről az átvevő szolgáltató nyilatkozott) a szolgáltató kiállítja a hordozási engedélyt. A hordozási engedély kiállítását követően keletkezett esetleges tartozások kifizetéséről a szolgáltató a hordozás megvalósulását követően jogosult számlát kiállítani, és azt az előfizetőnek, illetve az átvevő szolgáltatónak megküldeni. Amennyiben az előfizető a számlát az azon megjelölt teljesítési határidőn belül nem egyenlíti ki, a szolgáltató követelését az átvevő szolgáltatóra engedményezi, mely esetben a tartozás behajtása iránt az átvevő szolgáltató jár el. Az engedményezés tényéről az előfizetőt a szolgáltatóértesíti.

A módosított Általános Szerződési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM bemutatótermeiben és internetes honlapján 2005. augusztus 5-től az előfizetők rendelkezésére áll.Szólj hozzá!

További Kütyük

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle